Efekt pracy naukowo-technicznej

Twórczy charakter mają na ogół wszelkie działania, jakie występują w procesie badań naukowo-technicznych, tych badań, które w wyniku dają rzeczy nowe, a’ więc odkrycia, wynalazki i innowacje techniczne.

W odróżnieniu od produkcji przemysłowej twórczy, a więc niepowtarzalny charakter pracy badawczej sprawna, że nakłady pracy i innych czynników niezbędne dla rozwiązywania zadań badawczych są w znacznym stopniu nieokreślone. Nakład pracy zależy tu przede wszystkim od zasobu informacji naukowo-technicznej. W amerykańskich instytutach powierzając pracownikowi naukowemu do wykonania określone zadanie, które jest cząstką jakiegoś problemu, zakłada się, że pracownik ten posiada pełną wiedzę, jaka już istnieje i jest potrzebna przy rozwiązywaniu tego zadania. To znaczy, że pracownik jest w jakimś sensie odpowiedzialny za zbędny własny wysiłek podejmowany dla samodzielnego stworzenia informacji, która już istnieje. Pracownik ze swej pracy składa okresowe sprawozdanie i zawsze istnieją możliwości stwierdzenia zbędności pewnych poczynań.

Ze względu na znaczną nieokreśloność niezbędnych nakładów pracy i innych czynników trudno w odniesieniu do pracowników naukowych mówić o wydajności w sensie tym, jaki to pojęcie ma w zakresie produkcji materialnej, gdzie wszelkie niezbędne nakłady można z góry określić.

Poza tym efekt pracy naukowo-technicznej jest wielce niepewny. Nie wiadomo przy podejmowaniu realizacji pewnego projektu naukowo- technicznego, czy uzyska się pożądany wynik, a w przypadku, gdy taki się osiągnie, nie wiadomo, czy zapewni on oczekiwane korzyści. W porównaniu z przedmiotem produkcji materialnej wiedza naukowo-techniczna podlega szybkiemu procesowi deprecjacji w tym sensie, że gdzie indziej wcześniej uzyskano określone rozwiązania, i w tym, że gdzie indziej uzyskano doskonalsze rozwiązania problemów naukowo-technicznych. Dlatego też praca badawczo-rozwojowa stanowi szczególny element procesu reprodukcji społecznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>