Efektywny rozwój gospodarczy

Ważnym zadaniem polityki rozwoju maukowo-techinicznego jest również zapewnienie odpowiednich proporcji między nakładami ma badania i prace rozwojowe a inwestycjami wdrożeniowymi. Doświadczenie pokazuje, że inwestycje te są wyższe 5 do 10 razy od kosztów badań i prac rozwojowych29. W różnych przemysłach te proporcje są odmienne: wahają się między relacją 1 : 1 a 1 : 50 30.

Nie ulega też wątpliwości, że efektywny rozwój gospodarczy wymaga zachowania właściwych proporcji między nakładami na rozwój i wdrożenie nowej techniki a globalnymi wydatkami inwestycyjnymi. Postęp techniczny – jak mówiliśmy – to zastępowanie i zwiększanie istniejącego potencjału produkcyjnego. Wymaga on zatem odpowiednio wielkich inwestycji restytucyjnych i inwestycji zwiększających potencjał. Na podstawie analizy odpowiednich materiałów statystycznych stwierdzą się „w pewnych przemysłach zadziwiającą stałość relacji między inwestycjami produkcyjnymi i wydatkami na badania i prace rozwojowe w długich okresach” 31. Dzieje się tak również w poszczególnych przedsiębiorstwach. Na przykład w zakładach Bayera od pół wieku nakłady na badania i prace rozwojowe stanowią 25% inwestycji produkcyjnych.

Z punktu widzenia wzajemnych proporcji między nakładami na badania i prace rozwojowe a inwestycjami o charakterze innowacyjnym, a więc przeznaczonymi na produkcyjne stosowanie nowej techniki, E. C. Phelps sformułował tak zwaną złotą zasadę badań, która zakłada, że stopa zysku od inwestycji na wdrożenie nowej techniki powinna być równa stopie wzrostu nakładów na działalność badawczo-rozwojową 32.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>