Granica postępu technicznego

W teorii ekonomii mówi się niekiedy o granicy postępu technicznego. U różnyćh autorów pojęcie to przyjmuje bardzo odmienny sens. Początkowo problem granic ujmowano na płaszczyźnie czysto technicznej. Uznawano, że technika nie może rozwijać się w nieskończoność, albowiem istnieje ograniczona ilość możliwych rozwiązań technicznych. Uznawano, że stagnacyjny charakter gospodarki kapitalistycznej przed drugą wojną światową wynikał z nieuchronnego osłabienia tempa rozwoju innowacji technicznych, co musi hamować działalność inwestycyjną i możliwości wzrostu gospodarczego. Gdy gwałtowny rozwój techniki po drugiej wojnie światowej potwierdził bezzasadność poglądów na temat granic postępu technicznego, które wynikają rzekomo z samej natury techniki i immanentnyoh jej praw rozwoju, teorie granic rozwoju technicznego odwoływać się zaczęły do przemian gospodarczych jako podstawy nieuchronnego zahamowania ii końca realizacji nowych rozwiązań technicznych. Stwierdzano, że postęp techniczny jest źródłem wzrostu dochodu narodowego. Wiążą się z .tym ustawiczne zmiany w strukturze popytu ludności. Stale w dochodzie narodowym zmniejsza się udział wydatków na żywność na rzecz artykułów przemysłowych. Zapotrzebowanie na nie początkowo poważnie wzrasta, lecz w miarę jego zaspokajania staje się ono coraz słabsze i coraz większa część dochodu może być i jest rzeczywiście przeznaczana ina różnego rodzaju usługi. Zmniejszają się zatem możliwości wzrostu wszelkiej produkcji dóbr materialnych, a wzrastają możliwości rozwoju sfery sług. Owa teoria nasycania potrzeb społecznych uzupełniana była teorią nierównomiernego rozwoju techniki w poszczególnych sektorach gospodarczych. Uwzględniając trójsek- torowy podział gospodarki niektórzy uważali – mp. A. Sauvy i J. Fou- rastie – że postęp techniczny jest słaby w rolnictwie, szybki w przemyśle i bardzo słaby w sektorze usług. Analizy rozwoju techniki wykazały, że postęp techniczny jest rzeczywiście nierównomierny, ale nie tylko w poszczególnych sektorach, lecz również w !poszczególnych gałęziach produkcji dóbr i usług. W każdej z nich wyróżnić możemy fazy powolnego i szybkiego rozwoju techniki. Poszczególne innowacje techniczne dokonywane w różnych okresach nie są jednakowo dostępne i korzystne dila wszystkich gałęzi produkcji. W krótkich okresach różnią się one między sobą co do tempa postępu technicznego. Jednakże w długich, bardzo długich okresach w gałęziach wszystkich sektorów tempo przemian technicznych jest przybliżone. Wyrazem owej tendencji wyrównywania się tempa rozwoju technicznego w różnych !gałęziach produkcji dóbr i usług jest to, że coraz więcej innowacji technicznych opracowanych w jednej gałęzi upowszechnia się w wielu innych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>