Prace rozwojowe są dalszą kontynuacją badań

Badania stosowane można uznać za kontynuację badań podstawowych, albowiem mają one na celu konkretyzację poznania podstawowego w sposób, który by umożliwiał wykorzystanie tego poznania do rozwiązań technicznych i produkcyjnych. W badaniach stosowanych dokonuje się przekształcania nauki w bezpośrednią siłę wytwórczą i w tym procesie rolę szczególną odgrywają nauki techniczne, które mają na celu stworzenie teoretycznych podstaw dla innowacji technicznych.

dalej

Stosowanie innowacji opracowanej w sposób modelowy lub laboratoryjny

Szczególną regułę odnośnie do możliwości realizacji projektów technicznych określa prawo wielkiej liczby, sformułowane przez Le Chate- liera 82. Mówi ono, że w technologiach chemicznych nie jest rzeczą możliwą oddzielne ujmowanie ogółu parametrów: decydujące parametry muszą być ujmowane łącznie, a prawidłowości procesu ujęte w formie matematycznej muszą być traktowane jako wartości graniczne.

dalej

Związki między pracami rozwojowymi i produkcją

W zakresie twórczości technicznej zachodzą bardzo ścisłe związki między badaniami stosowanymi i rozwojowymi, tak że w zasadzie trudno znaleźć wyraźną między nimi granicę. Czy badania stosowane to tylko opracowywanie teorii i koncepcji technicznych, a prace rozwojowe to ich realizacja w określonych wynalazkach i innowacjach technicznych? A przecież wynalazki rodzą się często w trakcie badań stosowanych, a nowe teorie opracowują inżynierowie zatrudnieni w pracach rozwojowych. Trudno oddzielić te dwie sfery działania związane wspólnym dążeniem do zrealizowania innowacji technicznych, tak że w krajach anglosaskich ujmuje się je łącznie jako engineering 13. Istnieje również między nimi jedność organizacyjna w tym sensie, że uczeni są bezpośrednio zaangażowani w opracowywaniu i realizowaniu projektów technicznych i zajmują się tworzeniem nowych teorii na gruncie trudności, na jakie natrafiają w toku prac rozwojowych nad określonym projektem.

dalej