Poziom ekonomicznego rozwoju

Poziom ekonomicznego rozwoju sprawia, że określone rozwiązania, choć wykonalne na płaszczyźnie technicznej, nie znajdą zastosowania ze względów ekonomicznych. Różne być mogą tego przyczyny. Innowacje zbyt kosztowne wymagają dalszych poszukiwań, aby zmniejszyć – jeśli to jest nowy produkt – koszty jego wytworzenia lub – jeśli innowacja dotyczy nowego procesu – aby zmniejszyć koszty związane z jego stosowaniem. Jednakże doskonalenie określonych rozwiązań technicznych, które nie znalazły jeszcze zastosowania, podobnie jak doskonalenie istniejących już technik i systemów ma wyraźne i ostateczne granice. W wyniku doskonalenia określone produkty, maszyny i procesy wytwórcze stają się coraz lepsze, wydajniejsze i tańsze. Pojawiać się mogą kolejne ich generacje. Ale przychodzi moment, kiedy jakiekolwiek możliwości doskonalenia zostały już wyczerpane i wyłania się konieczność znalezienia jakościowo odmiennych rozwiązań technicznych. Powstają nowe przedmioty i procesy wytwórcze. Radio tranzystorowe zastępuje radio lampowe, telewizja kolorowa czarnobiałą, konwertor tlenowy piec martenowslki, a w destylacji ropy naftowej metoda Burtona zastąpiona zostaje przez krakowanie termiczne, to przez metodę Houdry’ego, która z kolei ustępuje krakowaniu katalitycznemu.

dalej

N. Wiener i jego zdanie

Ponieważ procesy produkcji przedstawiają systemy przenoszenia, mogą więc być one opisane w modelach matematycznych, jeśli tylko zostaną sformułowane reguły przekształceń tych procesów. W tych modelach reguły przekształceń zostają sprowadzone do aksjomatycznej formy 10°.

dalej

Matematyzacja nauk cz. II

Matematyka pozwala na prawidłowe ujęcie zjawisk d procesów przyrody, a jej konstrukcje pozwalają często na przewidywanie i odkrywanie zjawisk i procesów przez naukę jeszcze nie poznanych. Matematyka spełnia zatem poważną rolę heurystyczną. Przy pomocy matematyki można wyjaśnić istotę fizycznego świata, zanim zostanie ona odkryta i wyjaśniona w sposób eksperymentalny. Na !przykład P. !Dirac w latach 1927-1928 przekształcił zgodnie z teorią względności równanie atomu E. Schródingera (równanie opisujące proces atomu) i na podstawie czysto matematycznych środków przewidział istnienie antycząstki elektronu – positronu. Jego istnienie zostało stwierdzone eksperymentalnie przez fizyka amerykańskiego C. D. Andersona w 1932 r., za oo otrzymał nagrodę Nobla 91. Dzisiaj teoria cząsteczek elementarnych (a szczególnie Heisenberga jednolita teoria pola) jest. bliska określenia ogólnego prawa wszystkich rodzajów cząsteczek i ina podobieństwo „pustych miejsc” w periodycznym systemie (pierwiastków pozwoli na odkrycie wszelkich nieznanych cząsteczek 92.

dalej

Informatyka i całokształt technicznych urządzeń informatycznych

Obecnie zachodzi konieczność rozwoju efektywnego państwowego systemu informacyjnego, który każdorazowo byłby w stanie udzielić informacji na temat najnowszych osiągnięć światowych w każdej dziedzinie nauki i techniki. Do państwowego centrum informacyjnego powinny napływać z całego świata wszystkie użyteczne najnowsze prace naukowe. Konieczność racjonalnego zorganizowania gromadzenia i opracowywania, informacji naukowej i technicznej według poszczególnych specjalności jest szczególnie pilna u nas, bo dotychczas żaden ośrodek informacyjny w zasadzie roli takiej nie spełnia. Nie ma ośrodka, który by posiadał pełną dokumentację zasobów bibliograficznych, jakie znajdują się w poszczególnych bibliotekach. Nie ma ośrodka, który by potrafił zorganizować gromadzenie wszelkiej wartościowej literatury naukowej z określonej dyscypliny. W całym kraju brakuje dziesiątków wartościowych pozycji naukowych, jakie ukazują się w świecie. Nasze biblioteki pracują archaicznymi metodami i w zasadzie bez nowoczesnego wyposażenia technicznego, a gromadzenie informacji naukowej, jeśli nie ma chrak- leru przypadkowego, to daleko odbiega od metod, które zapewniłyby pełną dokumentację uzyskanej w świecie wiedzy teoretycznej i technicznej.

dalej

Ekonomiczny sens nauki jako bezpośredniej siły wytwórczej cz. II

Siłą napędową rozwoju ekonomicznego i społecznego jest dążenie do coraz wyższej efektywności działania, pozwalającej na coraz lepsze zaspokajanie coraz bardziej zróżnicowanych potrzeb. Bez większej efektywności nie ma najmniejszych możliwości podnoszenia społecznego poziomu życia, choćby nie wiadomo jak bardzo wzrastała w gospodarce krajowej ilość wszelkich środków produkcji. Zatem ekonomiczny sens działania nauki jako siły wytwórczej można i należy utożsamiać z procesem uintensywniania rozwoju gospodarczego. Z chwilą wyczerpania wszelkich ekstensywnych źródeł wzrostu, a więc ilościowego wzrostu wszelkich osobowych i rzeczowych czynników produkcji, które nie zapewniają wzrostu wydajności pracy, a jedynie zwiększają wolumen produkcji globalnej odpowiednio do wzrostu zatrudnienia i wszelkiego rzeczowego potencjału produkcyjnego – z tą chwilą wszelki dalszy wzrost produkcji może być realizowany poprzez wzrost efektywności osobowych i rzeczowych czynników produkcji. Oczywiście intensywny wzrost produkcji jest jak najbardziej sensowny również i w warunkach, gdy dysponujemy obfitymi, ponad miarę doraźnych potrzeb, zasobami surowców, paliwa, energii, trwałego kapitału produkcyjnego i ludzkiej siły roboczej. W zasadzie nie należy się obawiać, że zbyt duży – w wyniku uintensywnienia procesów produkcji – wzrost wydajności pracy mógłby doprowadzić do bezrobocia, ponieważ ekonomiczny sens nauki jako bezpośredniej siły wytwórczej polega również i na tym, żeby ludziom skracać ich okres pracy w fabrykach, biurach itd. Nie bezrobocie, lecz rozwiązania zgodne z potrzebami ludzkimi, stwarzające ludziom stosunkowo wcześnie i coraz wcześniej możliwość działania odpowiadającego ich upodobaniom, możliwość bliższego kontaktu właśnie z nauką, dziełami kultury i z samą przyrodą, nie zniszczoną i nie zanieczyszczoną. Ekonomiczny sens nauki jako siły wytwórczej nie może być ujmowany jednostronnie, jedynie z punktu widzenia bieżącego rachunku efektywności działania. To jest drugi aspekt, który wyznacza wyższość ustroju socjalistycznego nad kapitalistycznym. W warunkach prywatnej własności środków produkcji każdy przedsiębiorca uwzględnia jedynie swoje nakłady i swoje efekty. Pomija zupełnie społeczne koszty swojej produkcyjnej działalności albo uwzględnia je tylko o tyle, o ile zmuszają go do tego odpowiednie zarządzenia. W warunkach socjalizmu chodzi o efektywne gospodarowanie w tym sensie, że w każdym zakładzie produkcyjnym wytwarza się optymalnie zarówno w aspekcie kosztów własnych, jak i kosztów społecznych. Państwo socjalistyczne ma warunki do określania zasad efektywnego gospodarowania nie w skali dnia dzisiejszego, lecz w perspektywie wielu lat i dziesięcioleci. Do rachunku efektywności gospodarczej w państwie socjalistycznym powinny być ujęte koszty społeczne: istnieją odpowiednie ku temu metody, do których określenia mogły posłużyć zarówno doświadczenia własne, jak i krajów bardziej rozwiniętych.

dalej

Badania nad zmęczeniową wytrzymałością materiałów

W podwójnym sensie. Po pierwsze, technika dostarcza nauce instrumenty i aparaturę naukową, po drugie, rozwój techniki wysuwa nowe podstawowe problemy, . które stymulują badania naukowe. Z kolei stosowanie środków technicznych zrealizowanych w oparciu o zasady naukowe przyczynia się do doskonalenia teorii naukowych, tworzonych dla uzyskania praktycznych rozwiązań. Ilustracją może być mechanika budowli 42. Stosowano tu od dawna geometrię przekroju pręta, uznawaną przez długi czas za teorię doskonałą dla potrzeb praktyki. Ale późniejsze badania prostych naprężeń zginających przez pomiary sprężystości belki umieszczonej na dwu oparciach wykazały, że obliczone na podstawie prostej formuły zginania wielkości skrajnych napięć częściowo odchylały się od rzeczywistości. Odpowiednie poszukiwania pozwoliły K. Weberowi i R. Maillartowi opracować teorię środka ścinania dla cienkościennych form przekroju, co stanowiło rozszerzenie i pogłębienie geometrii przekroju pręta. Przez inżynierów stosujących zasady naukowe w swoim działaniu opracowana została teoria stabilności. Jest ona dzisiaj teoretyczną podstawą budownictwa lekkiego. Całkiem nowa dziedzina wyboczeń giętno-skrętnych została teoretycznie opracowana wyłącznie przez inżynierów.

dalej

Czy klub piłkarski to interes marzenie ? – dobry biznes

Wiele osób uważa , że kluby sportowe w tym te których jest najwięcej czyli piłkarskie to prawdziwe maszynki do zarabiania pieniędzy. Liczby oraz inne fakty na ten temat mówią jednak zdecydowanie coś innego. Tylko co najwyżej kilka promili klubów piłkarskich na świecie przynosi na koniec roku finansowego jakikolwiek zysk , i tylko pewien procent z tych klubów przynosi zysk na tyle wysoki , że właściciel takiego klubu może postrzegać ten klub piłkarski jako prawdziwy biznes , który jest robiony tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Z czego tak na prawdę żyją najlepsze kluby piłkarskie ? Największy procent przychodów klubów piłkarskich na świecie stanowią prawa telewizyjne...

dalej

Informacja gospodarcza – dlaczego jest tak cenna i czy może utrudnić życie konsumentom ? – blog o finansach

Dzięki zmianie ustawy o ochronie danych osobowych od dłuższego czasu jest możliwość przekazywania między firmami informacji o dłużnikach oraz osobach zalegających jakiś czas ze spłatą kredytu czy też pożyczki. Oczywiście , aby móc mieć wgląd w taką bazę danych należy uprzednio poprosić naszego klienta na temat którego będziemy chcieli zebrać informację o zgodę na wgląd w baze danych. Najbardziej popularne firmy które zarządzają tego typu bazami danych to oczywiście Biuro Informacji Kredytowej oraz Krajowy Rejestr Długów...

dalej

W jaki sposób przeprowadzić tanią kampanię reklamową w internecie dla małej firmy ? – kampania reklamowa

Internet daje ogromne możliwości jeśli chodzi o branżę reklamową , bo jak pokazują statystyki jesteśmy już bardzo blisko przekroczenia bariery jaką jest ilość osób które co najmniej raz dziennie korzystają z internetu , w stosunku do ilości osób oglądających telewizję. Tendencja zmniejszająca ten dystans jest stała i bez wątpienia to już tylko kwestia czasu , aż ilość osób korzystających z internetu przekroczy liczbę telewidzów. Mało tego , co raz więcej osób ogląda telewizję w internecie – tak więc zapowiada się ostra dominacja. Przy udziale stosunkowo niewielkich pieniędzy , a z o wiele większymi szansami precyzyjnego dotarcia do klienta można bez problemu przeprowadzić skuteczną kampanię reklamową...

dalej

Czy istnieje coś takiego jak idealny podatek ? – podatki

Marzeniem każdego dosłownie rządu jest pełna kasa , jak najbardziej zasobny budżet państwa oraz bliska ideału ściągalność podatku. Na sam pobór podatków oraz ściganie podatkowych przestępców w Polsce wydaje się kilkanaście miliardów złotych rocznie , co oczywiście jest sumą niebagatelną jeśli przyrównamy to do kwoty którą Skarb Państwa uzyskuje z podatku dochodowego od osób fizycznych , a za ostatnie lata było to około czterdziestu miliardów złotych w skali roku...

dalej

Biuro księgowe Gliwice – trudno o lepszy wybór

Biuro księgowe w Gliwicach to kapitalny wybór.

Od razu uprzedzam, że moje słowa nie są w żadnym wypadku przesadzone. Biuro księgowe Gliwice jest prawdziwie kapitalnym wyborem. W przypadku tego wyboru nie można absolutnie o niczym dyskutować. Można powiedzieć, że ludzie, którzy pracują w biuro księgowe Gliwice zadbali absolutnie o każdy szczegół (nawet najdrobniejszy). Moim zdaniem bez względu na problem, można liczyć na pomoc. Uważam, że o to w tym wszystkim właśnie chodzi. Uważam, że inne biura powinny pójść drogą wyznaczoną przez

biuro księgowe Gliwice

. Tutaj też ktoś może uważać, że takie stawianie sprawy jest przesadzone, ale ja absolutnie tak nie uważam. Z drugiej strony rozumiem, jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości...

dalej

Biuro księgowe Białystok – spokojny sen przedsiębiorcy

Spokój przy interesach to podstawa – Pomoc biura księgowe w Białymstoku

Podstawowa kwestia spokoju to podstawa w interesach, ponieważ bez tego nie będziemy w stanie podejmować odpowiednich decyzji. Warto więc chyba poświęcić swój czas na klientów, a nie sprawy formalne jak faktury i rozliczenia, tym może się zająć firma biuro księgowe Białystok. Powiedzmy jednak nieco na temat samej firmy i współpracy z nimi. Otóż firma

biuro księgowe Białystok

to profesjonalizm w pełnym znaczeniu tego słowa, w końcu nie zawsze mamy możliwość zobaczenia jak działa w pełni profesjonalna firma, a tutaj jest tego przykład. Wszystkie rozliczenia zawsze na czas, jeśli coś się nie zgadza przez naszą pomyłkę, również jesteśmy na czas poinformowani na ten temat, a biu...

dalej