Przekształcanie nauki w bezpośrednią siłę wytwórczą

Istnieje powszechne przekonanie, że prawidłowa organizacja badań i prac rozwojowych oraz racjonalność działań na wszystkich ich etapach stanowi najważniejszy czynnik pomyślnej i efektywnej realizacji innowacji technicznej. Uważa się, że każdy projekt techniczny posiada specyficzne wymogi odnośnie do formy i struktury organizacji procesu realizacji. I dlatego też podstawowym warunkiem efektywnej realizacji innowacji technicznej jest określenie racjonalnej organizacji zgodnej z wymogami charakteru, zakresu i wewnętrznej struktury projektu technicznego. Tworzy się też specjalne instytuty naukowe doradcze, których zadaniem jest organizacja procesu przekształcania nauk dla potrzeb praktycznych. Udzielają one porad i opracowują ekspertyzy z zakresu organizacji badań i prac rozwojowych oraz prowadzą w ramach tej problematyki samodzielne badania. Powołuje się również specjalne urzędy jako organy państwowe dla rozwijania ścisłej więzi między nauką i praktyką 63.

Przekształcanie nauki w bezpośrednią siłę wytwórczą wymaga dokładnej i systematycznej analizy wszelkich możliwych zastosowań innowacji technicznych i zakresu ich upowszechnienia. Analiza ta pozwoli określić również konkretne wymogi i warunki, którym powinny odpowiadać nowe rozwiązania techniczne, jeśli mają one znaleźć jak najszersze zastosowanie. Zatem opracowywanie i realizowanie projektu technicznego powinno uwzględniać wymogi wszechstronnego produkcyjnego wykorzystania innowacji.

Równolegle z realizacją projektu technicznego powinny być przygotowywane warunki do jak najszybszego wdrożenia dokonanej innowacji technicznej. Chodzi tu o wszelkie prace projektowe i konstrukcje, które pozwolą możliwie najwcześniej uruchomić produkcję seryjną nowego wyrobu lub zastosować nowy proces wytwórczy. Szczególnie ważne jest przygotowanie kadr do produkcji seryjnej. Szkoli się je jeszcze przed rozpoczęciem produkcji. Niekiedy przyszłych najważniejszych specjalistów angażuje się na jakiś czas do prac badawczych, rozwojowych i konstrukcyjnych i oni razem z pracownikami instytutu zajmują się przygotowywaniem i organizowaniem procesu produkcji. Pracownicy naukowi instytutów badawczo-rozwojowych współpracują z przedsiębiorstwem w pracach wdrożeniowych i w fazie próbnej produkcji64.

Ta ścisła więź i współpraca między pracownikami instytutów naukowych i przemysłem stanowi istotną przesłankę szybkiego i efektywnego przekształcania nauki w bezpośrednią, siłę wytwórczą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>