Rozwój nauki i techniki wiąże się z różnicowaniem produkcji

W wyniku zastosowania konwertorów tlenowych koszt jednostki pro- duktu zmniejszył się poważnie, przy czym największy spadek kosztów miał miejsce w zakresie zużycia paliwa, energii oraz materiałów ogniotrwałych, mniejszy w zakresie płac oraz środków trwałych. Dodatkowa korzyść wynikała z bardzo poważnego przyśpieszenia okresu wytopu., zmniejszył się on bowiem sześciokrotnie.

Struktura kosztów jednostkowych w poszczególnych gałęziach produkcji jest różna ze względu na odmieność stosowanych w nich procesów technologicznych, urządzeń, maszyn, aparatów, niezbędne kwalifikacje pracowników itd. Stąd też rozróżnia się przemysły ze względu na to, czy są one mniej lub bardziej pracochłonne, materiałochłonne, energochłonne i kapitałochłonne. Zatem średnia ogólnogospodarcza struktura kosztów jednostkowych zależy od rzeczowej struktury produkcji. Rzeczowa struktura produkcji ma również istotny wpływ na ogólnogospodarczą relację nakłady-efekty. A rzeczowa struktura produkcji zdeterminowana jest całkowicie przez rozwój naukowo-techniczny.

Rozwój nauki i techniki wiąże się z różnicowaniem produkcji, z ulepszaniem istniejących i z tworzeniem nowych, nie znanych dotychczas produktów. Dla ich produkcji powstają nowe gałęzie produkcji, np. przemysł elektrotechniczny, elektroniczny, maszyn liczących, tworzyw sztucznych, samolotowy, atomowy itd. Te nowe przemysły rodzą się z osiągnięć naukowo-technicznych i w swym dalszym rozwoju zależne są przede wszystkim od nowych osiągnięć naukowo-technicznych. Są to przemysły w pełni naukowe, tzn. w swoich procesach oparte na wykorzystaniu zasad naukowych.

Rzeczą charakterystyczną przemysłów naukowych, które powstają dzięki rozwojowi nauki i techniki, jest to, że w nich korzystniejsza jest relacja nakłady-produkcja, to znaczy że są one bardziej wydajne niż tradycyjne gałęzie produkcji. Znajduje to swój wyraz w tzw. wartościowej strukturze produkcji, która określa procentowe udziały zużycia różnych materiałów, środków trwałych oraz produkcji czystej w całkowitej wartości produktu. Przykładowo prawidłowość tę ilustruje poniższa tabela, zawierająca określenie procentowego udziału całkowitych kosztów materialnych (zużycie rzeczowych czynników produkcji i koszt usług materialnych) oraz produkcji czystej w globalnej produkcji niektórych przemysłów w Polsce i USA.

Rozwój nauki i techniki wiąże się z różnicowaniem produkcji cz. II

Ekonomiczny sens innowacji technicznych dotyczących produktów polega nie tylko na tym, że różnicowanie się produkcji wiąże się ze wzrostem ogólnogospodarczej efektywności, lecz również i na tym, że nowe produkty pozwalają lepiej zaspokajać dotychczasowe potrzeby (radio tranzystorowe zamiast lampowego) bądź zupełnie nowe potrzeby (radio, aparat fotograficzny, samochód, telewizor, kserograf, maszyna licząca itd.). Zatem innowacje techniczne w zakresie produktów przyczyniają się – podobnie jak innowacje techniczne odnośnie do procesów wytwórczych – do podniesienia materialnego i kulturalnego poziomu życia ludności.

Między postępem naukowo-technicznym i ekonomicznym istnieje bardzo ścisła zależność. Ale wpływ rozwoju techniki na gospodarkę nie jest automatyczny. Nowa technika może zapewnić odpowiednie efekty ekonomiczne, jeśli spełnione zostaną pewne warunki. Do podstawowych należy rozwijanie odpowiednio wielkiej produkcji. Prawem rozwoju techniki jest produkcja na coraz większą skalę. To znaczy że zmiana procesów wytwórczych oraz stosowanie nowych urządzeń produkcyjnych, jeśli mają się okazać rentowne, wymagają coraz większej produkcji, a w ślad za tym i zmiany wielkości przedsiębiorstwa.

Problem kształtowania się jednostkowych kosztów produkcji w warunkach przechodzenia do coraz doskonalszych procesów produkcyjnych można w sposób schematyczny zilustrować graficznie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>